MEDLEMSVILLKOR

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i WestCoast Boxing Club är personligt. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning.

BASIC Medlem

Medlem får endast träna under schemalagda tider när en tränare är närvarande.

PREMIUM Medlem

Medlem får full tillgång till boxningslokalen efter medlemsansökan har blivit godkänd. Nyckelkort till boxningslokalen utfärdas av Crossfit Halmstad. Utöver nyckelkort har medlemmen tillgång till alla schemalagda tider.

Medlem är skyldig att alltid medföra sitt nyckelkort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört nyckelkort krävs giltig legitimation. Vid förlust av nyckelkort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till Crossfit Halmstads reception, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning.

Skadegörelse eller missbruk av nyckelkort

Medlem är återbetalningsskyldig vid skada av egendom eller lokal som WestCoast Boxing Club och Crossfit Halmstad äger. Nyckelkortet är personligt och får ej missbrukas.

Medlem är skyldig att omgående meddela WestCoast Boxing Club vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från WestCoast Boxing Club går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

§ 2. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Förskottsbetalning

Vid förskottsbetalning av träningsavgift har du 7 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal.

Månadsbetalning

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott och är bindande enligt antal valda månader: 6 månader eller 12 månader. Kortdragningen görs via Stripe och sker vid varje månadsskifte den 27:e varje månad. Om du börjar betala mitt i månaden, så dras en direkt summa från den dagen du började betala fram t o m 27:e under pågående månad. Månadsdragningen gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. WestCoast Boxing Club förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinarie pris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Ungdomsavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter det att ungdomen har fyllt 18 år. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Betalning via faktura

Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift tillkommer på samtliga fakturor. WestCoast Boxing Club förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på en månad (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Uppsägning sker skriftligt via e-post.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal

Autobetalning per månad kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 1 månad vid 6 månaders bindningstid och max 2 månder vid 12 månaders bindningstid. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1 månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid.

§ 5. Prisändringar

Månadsavtalet via korttransaktion är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i WestCoast Boxing Clubs aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts att alltid uppträda enligt vår medlemspolicy. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt PREMIUM medlemskap.

§ 8. Dopning

WestCoast Boxing Club har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. WestCoast Boxing Club tar därför avstånd från doping och tillåter oanmälda dopingkontroller. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar

WestCoast Boxing Club förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. WestCoast Boxing Club förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten och events. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om vår intregritetspolicy.

§ 11. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp för månadsbetalning inom 14 dagar och vid förskottsbetalning gäller det inom 7 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta WestCoast Boxing Club. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som du kan använda om du önskar. Vid reklamation vänligen kontakta WestCoast Boxing Club. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Kontakt

WestCoast Boxing Club
info@westcoastboxing.club

Integritetspolicy
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi behandlar dem, vänligen kolla vårIntegritetspolicy
Youtube
Samtycke till att visa innehåll från - Youtube
Vimeo
Samtycke till att visa innehåll från - Vimeo
Google Maps
Samtycke till att visa innehåll från - Google