MEDLEM- & INTEGRITETSPOLICY

Här hittar ni information kring hur vi behandlar era uppgifter men även hur ni som medlem ska behandla varandra.

Vid medlemskap godkänner du våra stadgar och vår ledarguide & medlemspolicy. Ladda ner båda dokumenten om ni önskar läsa de i sin helhet och vad som gäller mer per ledare, medlem och förälder utöver nedanstående policyn.


Medlemspolicy

LIKA VÄRDE

Alla har lika värde oavsett kön, icke-binär, etnicitet, nationalitet, religion, ålder eller fysiska och psykiska förutsättningar, och vi anpassar oss efter varje individs behov och kapacitet.

TRYGGHET OCH GEMENSKAP

Vi har nolltolerans gällande rasism, sexism, homofobi eller någon form av mobbning mot någon. Alla ska känna sig trygga och sedda när man tränar hos WestCoast.

RESPEKT OCH ÖDMJUKHET

Vid träning ber vi er att lyssna på tränaren, ha tålamod med varandra och behandla alla som du själv vill bli behandlad – med vänlighet och respekt.

ÖPPENHET OCH TRANSPARENS

Var öppen och ärlig mot varandra oavsett roll eller position, vare sig det gäller för den enskildes bästa eller förbättra verksamheten.

BOXNING ÄR EN SPORT

Det vi utövar används inte utanför träningen vid slagsmål. Vi utövar en sport med regler och riktlinjer som ska följas.

Vid en händelse eller regelbrott

Kommunikation är det första steget. Om en händelse där våra värdegrunder och medlemspolicy inte följs, kommer vi i första hand prata med personen/personerna inblandade, och därefter beroende på situation och fall bedöma konsekvenserna därefter. Vilket kan leda till en varning, avstängning eller i värsta fall uteslutning i föreningen.

Vi finns där

Vår förhoppning är att alla ska respektera och följa våra värdegrunder. De finns för att vi alla ska kunna träna under trygga och trevliga förhållanden. Om det inte efterföljs finns vi alltid där i förtroende. I första hand prata med huvudtränaren i verksamheten eller den ledaren du känner dig ha mest förtroende för. Vår roll som ledare är att vi ska finnas där för dig som medlem, ledare eller förälder i verksamheten.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Vid medlemskap samtycker ni till behandling av ditt eller ditt barns personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär.

Personuppgiftsansvarig

Samtycket begärs in av WestCoast Boxing Club, 802529-4730.

WestCoast Boxing Club är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Namn, personnummer, foto, hälsouppgifter, telefonnummer, adress.

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Främst för kommunikation mellan föreningen och medlem, samt marknadsföring för föreningens verksamhet. Om medlem/målsman inte vill bli fotograferad, filmad eller nämnd på våra sociala kanaler eller medier, vänligen meddela detta vid händelse.

Hur kommer personuppgifterna att behandlas?

Medlemsuppgifter kommer att hanteras via vårt medlemssystem som vi använder för att föra närvaro, men även skicka in för bidrag.

Foto eller film som läggs upp våra sociala kanaler är publicerad där för arkiv och nyhetsflöde.

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla ditt eller ditt barns personuppgifter.

Maila oss på info@westcoastboxing.club med ämnet “Återkallning av samtycke”. 

Vill du läsa mer om vår integritetspolicy och dataskydd vänligen gå vidare till nästa stycke.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

WestCoast Boxing Club (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling – Laglig grund

 • Hantering av medlemskap i föreningen – Avtal
 • Föreningsadministration – Avtal
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet – Avtal
 • Licenshantering – Avtal
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet – Avtal
 • Ansökan om bidrag – Rättslig förpliktelse
 • Sammanställning av statistik och uppföljning – Allmänt intresse
 • Utbildningar arrangerade av föreningen – Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
 • Kontakt med föreningen – Intresseavvägning
 • Besök på vår hemsida – Intresseavvägning
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier – Intresseavvägning och ibland samtycke
 • Tillträdesförbud – Rättslig förpliktelse
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan – Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök Datainspektions hemsida.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på info@westcoastboxing.club

Integritetspolicy
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi behandlar dem, vänligen kolla vårIntegritetspolicy
Youtube
Samtycke till att visa innehåll från - Youtube
Vimeo
Samtycke till att visa innehåll från - Vimeo
Google Maps
Samtycke till att visa innehåll från - Google